Liner Hall Effect Sensor

Liner Hall Effect Sensor

SKU: AR120 Category:
  • Operating Voltage: 7V to 6.5V
  • Sensitivity: 0 mV/G min., 1.4 mV/G typ., 1.75 mV/G max